(1)
Vidhya, K.; Raj, K. N. K.; Kumar, R. N.; Shekar, N.; Nithish, H. R. IoT Based Voting System With Fingerprint Verification. IJRESM 2022, 5, 208-213.